Top 9 Câu đố Tiếng Anh hài hước nhất

What is it?

What is black when it’s clean and white when it’s dirty? ( Cái gì màu đen khi nó sạch và màu trắng khi nó bẩn?)

What is it?

What increases but never decreases? (Cái gì chỉ có tăng mà không giảm?)

Keys:

  1. A shirt
  2. A bed
  3. A black-board
  4. A clock
  5. B is A’s daughter
  6. Your name
  7. Age
  8. The letter ” M”

What is it?

What has a head and a foot but no body? ( Cái gì có đầu và chân nhưng không có cơ thể?)

What is it?

What belongs only to you but it is used more by others than by yourself? ( Cái gì chỉ thuộc về bạn nhưng lại được người khác sử dụng nhiều hơn bạn?) 

What is it?

What comes twice in a moment, once in a minute but never in a hundred years?(Điều gì đến hai lần trong một khoảng khắc, một lần trong một phút nhưng không giờ trong một năm trăm?)

What is it?

What has a neck but no head? (Cái gì có cổ nhưng không có đầu?)

How’s that possible?

A is the father of B, but B is not the son of A. How’s that possible? ( A là bố của B nhưng B không phải là con trai của A. Điều đó là như thế nào?)

What is it?

What has three hands but only one face? ( Cái gì có 3 tay nhưng chỉ có 1 mặt?)

Trả lời