Top 9 Sách ôn thi Starters – Movers – Flyers bạn cần biết

1 Get ready for Starters – Movers – Flyers

Đây được coi như giáo trình đầu tiên khi dạy cho học sinh để ôn thi chứng chỉ Starters – Movers – Flyers. Mỗi level gồm 1 sách. Mỗi sách có từ 10-15 bài theo từng chủ đề cùng với 3 bài ôn tập. Mỗi dạng bài tập thì rất đa dạng, vừa giúp học sinh ôn tập từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và đồng thời phát triển cả 4 kỹ năng: Nghe; Nói; Đọc và Viết.

2 Fun for Starters – Movers – Flyers

Bộ sách này mỗi level gồm 1 cuốn sách duy nhất. Mỗi sách gồm các bài khác nhau với từng chủ điểm và số lượng bài riêng:

Starters : 45 bài

Movers: 50 bài

Flyers: 56 bài

Mỗi bài gồm rất nhiều dạng bài tập khác nhau với đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe; Nói; Đọc: Viết đan xem trong từng bài.

3 Succeed in Cambridge Starters – Movers – Flyers 8 practise test

Trước đây bộ sách này có 5 test trong mỗi sách nhưng theo phiên bản mới 2018 mỗi level gồm 1 sách, mỗi sách gồm 8 tests.

Ví dụ bộ Starters: Trong từng Test gồm:

+ Listening: Gồm 4 parts:- Part 1: Listen and draw lines
– Part 2: Listen and write a name or a number
– Part 3: Listen and tick the box
– Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
– Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
– Part 2: Look and read. Write Yes or No
– Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
– Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
– Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ.
– Scene picture

– Object card

4 Collins three pactise tests Pre A1 Starters – A1 Movers – A2 Flyers

Hiện bộ sách này cũng đã có phiên bản mới nhất 2018. Mỗi level gồm 1 sách. Mỗi sách gồm 3 tests.

Ví dụ sách Starters: Trong mỗi Test bao gồm:

+ Listening: Gồm 4 parts:- Part 1: Listen and draw lines
– Part 2: Listen and write a name or a number
– Part 3: Listen and tick the box
– Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
– Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
– Part 2: Look and read. Write Yes or No
– Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
– Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
– Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.
– Scene picture- Object card

5 Cambridge starters – Movers – Flyers Tests phiên bản mới 2018

Mỗi level hiện tại vừa có quyển 1 và 2. Mỗi sách gồm 3 test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

Ví dụ như bộ Starters: Trong từng Test gồm:

+ Listening: Gồm 4 parts:
– Part 1: Listen and draw lines

– Part 2: Listen and write a name or a number

– Part 3: Listen and tick the box

– Part 4: Listen and colour

+ Reading and writing: Gồm 5 parts:

– Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box

– Part 2: Look and read. Write Yes or No

– Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words

– Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6

– Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.

+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ.

– Scene picture
– Object card

6 Cambridge Starters – Movers – Flyers phiên bản cũ

Từ 2018 dạng đề thi Starters – Movers – Flyers đã có 1 số thay đổi so với các năm trước đây. Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng bộ sách này để ôn thi

Mỗi level gồm 1 sách. Trong mỗi sách gồm 5 bài test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

Ví dụ như bộ starters: Trong từng Test gồm:

+ Listening: Gồm 5 parts:

– Part 1: Listen and draw lines

– Part 2: Listen and write

– Part 3: Listen and draw a line from….to….

– Part 4: Listen and tick the box.

– Part 5: Listen and colour and draw.

+ Reading and writing: Gồm 6 parts:

– Part 1: Look and read. Choose the correct words and write them on the lines

– Part 2: Look and read. Write Yes or No

– Part 3: Read the text and choose the best answer.

– Part 4: Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6

– Part 5: Look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 word

–  Part 6: Read the text . Choose the right words and write them on the lines

+ Speaking:Gồm 3 parts: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.

– Part 1: Find the differences

– Part 2: Picture story

– Part 3: Odd – one – out

7 Skill builder for young learners Starters – Movers – Flyers

Hiện bộ sách này đã có phiên bản mới nhất 2018. Mỗi level gồm 2 sách. Mỗi sách gồm 5 unit. Trong 5 unit đó, các em sẽ rèn luyện các kỹ năng vẫn giống như các bộ test.

Ví dụ bộ Starters: Trong từng Unit:

+ Listening: Gồm 4 parts:

– Part 1: Listen and draw lines
– Part 2: Listen and write a name or a number
– Part 3: Listen and tick the box
– Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
– Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
– Part 2: Look and read. Write Yes or No
– Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
– Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
– Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.
– Scene picture

– Object card

8 Practise Test Plus Saters – Movers – Flyers

Mỗi level gồm 1 sách. Trong mỗi sách gồm 5 bài test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

+ Listening: Gồm 5 parts:

– Part 1: Listen and draw lines

– Part 2: Listen and write

– Part 3: Listen and draw a line from….to….

– Part 4: Listen and tick the box.

– Part 5: Listen and colour and draw.

+ Reading and writing: Gồm 6 parts:

– Part 1: Look and red. Choose the correct words and write them on the lines

– Part 2: Look and read. Write Yes or No

– Part 3: Read the text and choose the best answer.

– Part 4: Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6

– Part 5: Look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 word

– Part 6: Read the text . Choose the right words and write them on the lines

+ Speaking:Gồm 3 parts: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.

– Part 1: Find the differences

– Part 2: Picture story

– Part 3: Odd – one – out

9 Oxford YLE Tests Starters – Movers – Flyers

Mỗi level gồm 1 sách. Mỗi sách gồm 4 test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

Ví dụ như bộ Starters:

+ Listening: Gồm 4 parts: Trong từng Test gồm:

– Part 1: Listen and draw lines
– Part 2: Listen and write a name or a number
– Part 3: Listen and tick the box.
– Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
– Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
– Part 2: Look and read. Write Yes or No
– Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
– Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
– Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ.
– Scene picture

– Object card

0/5 - (1861 bình chọn)

Trả lời